Maadili ya msingi

 • Kwa shirika lolote, huduma hutiririka nje ya mahusiano—uhusiano wetu na Mungu na wengine.

  Bila mahusiano hakuwezi kuwa na uinjilisti unaofuata, ufuasi, uwajibikaji, huduma au ushirika. (Kutoka 20:1-17; Kutoka 34:6-7; Zaburi 31:23; Zaburi 103:8; Zaburi 119:97-98; Zaburi 145:8; Mithali 10:12; Yoeli 2:13; Yona 4: 2; Mika 6:8; Mathayo 5:34-44; Mathayo 19:19; Marko 12:33; Luka 6:27; Luka 10:27; Yohana 13:34-35; Yohana 15:12-13, 17; Matendo 4:32; Matendo 11:27-30; Warumi 12:10; Warumi 13:8-14; 1 Wakorintho 13:1-13; 1 Wakorintho 16:14; Wagalatia 5:13-14; Wagalatia 6:9; Waefeso 4:13; Wafilipi 2:1-4; 1 Wathesalonike 4:9-10; 1 Wathesalonike 5:11; Waebrania 13:1-3; Yakobo 4:11-12; 1 Petro 1:22; 1 Petro 2: 17; 1 Yohana 1:1-10; 1 Yohana 2:1-29; 1 Yohana 3:1-24; 1 Petro 2:21; 1 Petro 3:8-9; 1 Yohana 1:7-8)

 • Tunaamini kwamba mamlaka ya Kanisa ni katika kanisa “lililokusanyika”.

  Yesu alisema, “Walipo wawili au watatu ‘wamekusanyika’ kwa jina langu mimi nipo katikati yao.” Tunachukua maagizo yetu ya kuandamana kutoka kwa Roho Mtakatifu aliye katikati yetu na kwa hiyo hatuangalii Maaskofu au Maaskofu Wakuu kuwa na mamlaka juu ya ukuu wa Roho wa Kristo katika kanisa la mahali. Ingawa tunaweza kutambua Maaskofu waliowekwa wakfu na kuinuliwa na makanisa na mashirika yao wenyewe, hatuamini urithi wa kitume. ( Danieli 12:3; Matendo 6:1-7; Matendo 20:28; Warumi 8:16-17; Warumi 12:1-21; Warumi 13:1-6; 2 Wakorintho 12:1-21; 2 Wakorintho 13 ) :1-13; Waefeso 4:11-16; 1 Timotheo 3:1-13; 1 Timotheo 4:6-8; Waebrania 13:17; 1 Petro 5:1-11; Yohana 16:13)

 • Tunaamini kwamba Mungu atawapa waamini wanaotamani uwezo wa Roho Mtakatifu kwa ajili ya uinjilishaji wa waliopotea na uendeshaji wa uwezeshaji wa kiroho katika Kanisa la leo.

  ( Luka 24:45-49; Yohana 14:15-21; Matendo 1:4-8; Matendo 2:1-4; Matendo 11:15-16; Matendo 19:6; Warumi 8:16-17; 1 Wakorintho. 2:10-16; Waefeso 3:5; 2 Timotheo 1:7; Matendo 2:17-18)

 • Tunaamini katika umoja, sio umoja.

  Umoja katika mambo muhimu, uhuru katika mambo yasiyo ya lazima na upendo katika mambo yote. ( Mithali 17:9; Matendo 17:29; Matendo 20:35; Warumi 8:37; Warumi 12:9-21; Warumi 16:17-20; 1 Wakorintho 9:22-23; 1 Wakorintho 11; 1 Wakorintho 10 ) :23-11:1; 1 Wakorintho 12:12; 1 Wakorintho 13:1-13; 2 Wakorintho 2:5-10; 2 Wakorintho 3:17; Wagalatia 6:15; Wafilipi 2:1-4; Wakolosai 2: 2-3; Wakolosai 3:14; 1 Petro 4:8-11; 1 Yohana 4:7-21; 1 Wakorintho 10:23-33)

 • Tunaamini katika koinonia au ushirika kati ya waumini wa kweli na roho ya upendo ikichukua upendeleo badala ya roho ya utawala, migawanyiko na mifarakano inayosababishwa na kiburi au mabishano juu ya nasaba zisizo na kikomo au mafundisho ambayo sio msingi wa masuala ya wokovu halisi.

  ( Mithali 17:19; Warumi 3:1-31; Warumi 5:1-5; Warumi 16:17-19; 1 Wakorintho 1:10; 2 Wakorintho 13:11; Wagalatia 2:15-16; Wagalatia 5:6 ) ; Waefeso 4:1-6; 1 Timotheo 2:8; 2 Timotheo 2:23-26; Tito 3:9-11; Waebrania 12:14-17; Yakobo 1:19-25; 1 Petro 3:8; 1 Timotheo 1:4)

 • Tunaamini ni agizo la kitume la Kanisa kupeleka habari njema ya Injili kwa kila kabila na lugha.

  Tunaunga mkono upandaji kanisa, misheni na kazi za hisani. ( Mathayo 28:18-20; Marko 16:15-20; Matendo 20:24; Warumi 11:29; 2 Wakorintho 5:11-6:2; 2 Wakorintho 6; 2 Wakorintho 9:14; Wagalatia 6:9- ) 10; Wakolosai 1:28; Wakolosai 4:2-6; 2 Timotheo 4:2-5; Waebrania 3:12-14; Waebrania 6:1-3; Yakobo 5:20; Wakolosai 1:25-29; 2 Timotheo. 1:8)

 • IMF si ushirika unaoegemezwa hasa na mafundisho ya kuomba msamaha ingawa sisi ni kundi la imani ya ungamo ambalo linaamini katika Ukristo halisi kama inavyofafanuliwa katika Taarifa yetu ya Imani, Imani ya Mitume na taarifa yetu ya Maadili ya Msingi.

  Ni Ushirika wa utambuzi, uhusiano, uthibitisho, upendo, huduma, kutia moyo, usaidizi na shukrani za kweli kwa Mungu kwa wale wanaotafuta kujibu wito wa Mungu kwa huduma na huduma ya Kikristo. ( Danieli 9:4; Matendo 2:38-39; Matendo 3:19-26; Matendo 13:38-39; Matendo 16:31; Matendo 17:3; Warumi 10:8-10; 1 Wakorintho 7:20- 24; 1 Wakorintho 15:3-8; 1 Wakorintho 15:58; 2 Wakorintho 3:6; 2 Wakorintho 5:17-21; Wagalatia 5:13; Wakolosai 3:17; 2 Wathesalonike 1:11-12; 2 Timotheo. 4:5; Tito 2:1; Waebrania 10:23-25; Yakobo 1:25-27; 1 Petro 1:13-16; 1 Wakorintho 7:20-24)

 • Hatuamini kwamba shule ya seminari au shahada ya shule ya biblia ni sharti la huduma.

  Hata hivyo, tunaamini kwamba ni muhimu kibiblia tujifunze ili kujionyesha kuwa tumekubaliwa na Mungu kama wafanyakazi ambao hawahitaji kuaibika kwa kugawanya Neno la kweli ipasavyo. Viongozi na wanachama wetu wengi walipata digrii za Seminari na Chuo cha Biblia. Lengo letu ni kumdhihirisha Kristo kwa waamini na wasioamini kwa vitendo, tabia, hali, mawazo na mapenzi. ( Mithali 9:9-12; Matendo 26:22; Warumi 8:1-2; Warumi 10:1-4; Warumi 15:4; 1 Wakorintho 1:17-31; 1 Wakorintho 4:1-16; 2 Wakorintho 10:17; Waefeso 1:17; Waefeso 4:11-16; 2 Timotheo 2:14-26)

 • Hatuamini kwamba maarifa yenyewe yanaweza kuchukua mahali pa kukutana kibinafsi na Roho Mtakatifu wa Mungu na uhusiano wa kibinafsi na Yesu Kristo.

  Tunatumia muda wa maisha "theologia" ujuzi wetu wa kibiblia na ziada ya kibiblia na uzoefu wetu wa kibinafsi wa kiroho na nyakati hizo za kuelewa ambazo huja wakati Roho Mtakatifu anatufundisha kupitia ufunuo wa kiungu. Mtakatifu Paulo anatukumbusha kwamba, “Roho huchunguza yote, hata mafumbo ya Mungu.” ( Zekaria 4:6; Yohana 7:16-17; Yohana 14:17; Warumi 8:27; 1 Wakorintho 2:9-12 )

 • Tunaamini katika uwajibikaji.

  Wagombea wa uanachama na vyeti katika IMF lazima huduma zao zitambuliwe na kupendekezwa kwetu na wachungaji wakuu wa kutaniko lililoanzishwa, pamoja na maofisa wengine wa kanisa wanaotambulika, wahudumu, huduma na/au viongozi wa kawaida katika mtaa. kanisa. ( Mithali 13:10, 18, 20; Mithali 15:31-33; Mithali 27:6, 17 )

 • Tunaamini tumeitwa kwa unyenyekevu na kwamba kiburi ni cha udanganyifu na hututenganisha na Mungu na wanadamu wenzetu.

  Tunaamini tumeitwa katika utumishi na kutumikia kama watumwa wa upendo katika nyumba ya Mungu. Je, mtumishi anaweza kuwa mkuu kuliko bwana wake? Yesu alisema, “Hivyo watu wote watatambua ya kuwa ninyi mmekuwa wanafunzi wangu, mkiwa na upendo ninyi kwa ninyi. ( Mathayo 18:4; Mathayo 23:12; Mithali 3:34; Mithali 16:18-19; Mithali 22:4; Yakobo 4:6, 10; Wafilipi 2:3-11; Yohana 13:14-16, 35 ) Marko 9:35;

 • Tunaamini kuwa huruma na msamaha ni bora kuliko haki na uadilifu.

  Haki imesababisha madhara zaidi kuliko ukosefu wa haki wakati tumedai haki zetu, badala ya kuchagua "kuziweka chini." Tunaamini katika neema, lakini sio neema "nafuu". Ni bure, lakini inatugharimu kila kitu. Tunaamini katika tumaini, lakini sio tumaini "la bei nafuu". Sio ahadi za mali, maisha ya uvivu, au maisha bila majaribu na dhiki, lakini ahadi ya Baba kwamba katika udhaifu wetu nguvu zake zinakamilishwa na kwamba tunafanywa washindi katika Yeye. Hatatuacha kamwe wala hatatuacha. Yeye ndiye mlipaji wa malipo ya wale wanaomtafuta kwa bidii. Atatupatia mahitaji yetu yote kwa kadiri ya utajiri wake katika utukufu ndani ya Kristo Yesu. ( 2 Wakorintho 8:9; Luka 7:13; Marko 6:34; Luka 23:34; Wakolosai 3:13; Warumi 12:14, 17, 19-21; Waefeso 2:4-5, 8-10; Waefeso. 4:32; Warumi 6:1-2; 2 Wakorintho 12:9; Waebrania 13:5; Wafilipi 4:19)

 • Tunaamini katika kujenga, sio kubomoa.

  Tunaamini katika kufanya kazi kwa bidii, lakini bila kuwa mzigo. ( Yeremia 24:6; Waefeso 4:15-16, 29, 32; Waebrania 10:24-25; Wakolosai 3:16-17; Wakolosai 3:23-24; Wagalatia 6:1-2; Yakobo 5:16; Mithali 12:25)

 • Tunaamini katika kupokea kiti chini ya meza huku tukiwapendelea kaka na dada zetu na kuwainua...” ukifanya hivyo kwa mdogo wa hawa ndugu zangu... umenifanyia mimi.”

  Mungu yuko kwenye biashara ya kukuza. Mwache aitunze. ( Luka 14:7-11; Mathayo 25:31-46 )

 • Tunaamini kwamba neno la fadhili linalosemwa kwa upendo (neno la kutia moyo hata wakati madoa ya kuzaliwa upya na uchafu, vumbi na vitu vya ulimwengu huu vinaonekana kwa urahisi katika maisha ya mmoja wa vijana hawa ambao tunatafuta kumtia moyo na kumshauri Huduma ya Kikristo) kamwe si kuacha ukweli au ukosefu wa wajibu, bali ni neno linalosemwa ipasavyo katika imani, tukiyaona yale ambayo hayajaja bado, bali ni hakika ya mambo yatarajiwayo...na tunaamini kwamba ni mbegu iliyopandwa. kwenye udongo mzuri ambao hautarudi ukiwa.

  ( Mathayo 13:18-23; Waebrania 11:1; 1 Wakorintho 9:19-22 )

 • Hatuamini kwamba tunaishi kwetu wenyewe, lakini kwamba sisi ni sehemu ya familia kubwa—familia halisi... familia ya, “Baba yetu aliye mbinguni...” Wengine hawako mbali na ufalme, wanahitaji mtu wa kuwaalika “kula chakula cha jioni” pamoja na Mwokozi.

  Ufunuo wa Yohana unatuambia, “Tazama, nasimama mlangoni, nabisha; mtu akisikia sauti yangu, na kuufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye, na yeye pamoja nami. Mathayo Mtakatifu anatukumbusha maneno ya Yesu mwenyewe, “Njooni kwangu, ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu; kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo; nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Kwa maana nira yangu ni laini, na mzigo wangu ni mwepesi.” ( Mathayo 12:46-50; Marko 3:32-35; Luka 8:19-21; Ufunuo 3:20; Mathayo 11:28-30 )

 • Tunaamini katika ushirika wa wazi katika usimamizi wa Meza ya Bwana kwa waamini wote wa kweli.

  (1 Wakorintho 11: 27-30)

 • Ubatizo wa Maji kwa imani ni njia ya neema.

  Tunaamini katika ubatizo wa maji kwa waamini wote katika kutii amri ya Kristo na katika kujiweka wakfu kwa maagano au ubatizo wa watoto kama tendo la imani na kujitolea kwa mzazi/washiriki na kutaniko la kumlea mtoto katika upendo na maonyo ya Bwana akiomba. na kuamini kwamba watakapokuwa katika umri wa kuwajibika kwa hiari yao wenyewe watathibitisha imani yao binafsi katika Yesu Kristo kama Mwokozi na Bwana wao. Tunaamini kwamba ubatizo wa maji ndani na yenyewe hauokoi mtoto au mtu mzima, bali ni neema ya Mungu inayopatikana kupitia kusadikishwa kwa dhambi na Roho Mtakatifu katika maisha ya mtu na huzuni ya kimungu kwa ajili ya dhambi zilizotendwa, kugeuka kutoka kwa dhambi na kuacha dhambi. kumgeukia Mungu na kwa kuweka imani ya mtu pekee katika Kristo kama Mwokozi na Bwana. ( 1 Samweli 1:24-28; Matendo 2:38; Warumi 6:1-6; Waefeso 2:4-9; Waefeso 6:1-4 )

 • Tunaamini katika kutambua karama na wito wa Mungu katika maisha ya wanawake na wanaume.

  Hatuamini kwamba mwanamume au mwanamke anapaswa "kujivuna" kwa kiburi na kutafuta kuchukua nafasi ya kutawala mmoja juu ya mwingine, lakini kwamba karama na wito wa kila mmoja utajipatia nafasi na wakati halali itakuwa. kutambuliwa na kuthibitishwa na Mwili. ( Yoeli 2:28-29; Mithali 16:18; Luka 2:36-37; 1 Wakorintho 12:11; Waefeso 4:8-12; Yakobo 4:10-11 )

 • Tunaamini katika kuwa waaminifu... na katika kutambua na kushughulika na kutokamilika kwetu.

  Kutembea kwetu na Mungu ni mchakato unaoendelea na huduma zetu zinaendelea pia. Baba hataturuhusu tungoje hadi tuwe watu wazima kabisa ili kuanza kusaidia na mavuno. Ukuaji wa kiroho mara nyingi utakuwa sambamba kwa kiasi fulani na ukuaji wa huduma. ( Yohana 4:35-38; Waebrania 6:1-6; 2 Petro 1:5-8; 2 Petro 3:17-18 )

 • Wakati mwingine mtu hukimbia mbele, au mtu hubaki nyuma.

  Lakini hatuna chaguo la kugeuka na kuacha wito wetu. Tunajaribu kwa neema ya Mungu kuwa waaminifu... si kwa nguvu zetu, bali zake... si kwa kushindwa kwetu, katika msamaha wake, si katika uasi wetu, katika mateso yake ya muda mrefu, katika kuadibu na katika kuvunjika na uponyaji wetu wa kiroho. na kwa namna fulani kupitia hayo yote Mungu hufafanua upya na kuleta mema kutoka humo na hutukuzwa. ( Zekaria 4:6; Warumi 11:29; 1 Wakorintho 10:13; 1 Wakorintho 1:26-29; Waebrania 3:1-6 )

 • Tunaamini katika kupenda, kutumikia, kutia moyo na kusaidia kuwezesha.

  Tunapokuwa mzigo zaidi kuliko baraka tunapoteza mamlaka yetu na hatuna mamlaka ya kiroho ya kuendelea. ( 2 Mambo ya Nyakati 35:1-2; Mathayo 5:13-16; Warumi 6:5-8; Wagalatia 5:13-16; 2 Timotheo 2:24-26; Ufunuo 2:2-5 )

 • hatuamini katika kuacha.

  Hatuamini katika kukata tamaa tunapokua. Tunajifunza kuachilia uwezo na cheo, ili kupatikana kwa Mungu kwa ajili ya mgawo wetu unaofuata kadri afya na uwezo wetu wa kiakili unavyoruhusu, lakini kila mara tukifanya kile tunachoweza. Daima kufanya kazi, daima kushuhudia, daima kutumikia, daima kusoma Neno la Mungu na kuomba kwa ajili yetu wenyewe na wengine mpaka kazi yetu ya mwisho na ya mwisho ni kamili. Mtakatifu Luka aliandika juu ya Mfalme Daudi, “Baada ya kulitimiza kusudi la Mungu katika kizazi chake, alilala, akazikwa pamoja na baba zake. (NASB) Neno kuu ni "kuhudumiwa." ( Luka 2:36-37; Matendo 2:42-46; 1 Wakorintho 15:58; 2 Timotheo 4:5-8; Ufunuo 2:10; 2 Timotheo 4:6-8 )

Tovuti yetu itakuwa chini kwa matengenezo ya kawaida mnamo Julai 13 saa 9:00 jioni (CDT).

Tuma Ujumbe kwa Tony Bata

Tuma Ujumbe kwa Josh Braland

Tuma Ujumbe kwa Ronnie Brovold

Tuma Ujumbe kwa Ashley Spang

Tuma Ujumbe kwa John Braland

Tuma Ujumbe kwa Barb Schahn

Tuma Ujumbe kwa George Gilmour

Tuma Ujumbe kwa Roger Kuhn

Tuma Ujumbe kwa Heather Precht

Tuma Ujumbe kwa Michael Weible

Tuma Ujumbe kwa Connie Ranallo

Tuma Ujumbe kwa Beth Heckmann

Tuma Ujumbe kwa Chris Lorentz

Ruka kwa yaliyomo